Kategorie

Informace

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:
  • odeslání Českou poštu na korespondenční adresu "Reloc Trade CZ, s.r.o., U družstva Ideál 1516/4, 140 00 - Praha 4. (dobírkové zásilky nepřebíráme)
Kupující je povinen:
  • uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
Povinnost prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána účtenka popř. faktura, záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu dodavatele.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je uvedena na dodacím anebo záručním listě a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl případně výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje.

2) Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo jej zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby. V případě oprávněnosti reklamace hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.

3) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

  • poškozením zboží při přepravě, pokud byla zajišťována kupujícím
  • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce

V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat.

4) dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží novým popř.jiným zbožím se stejnými parametry.

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizuje zpravidla prodejce ve své opravně popř. autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam najdete v záručním listě nebo v návodu k obsluze u výrobku.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.4.2013. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.